Global site

ABB web sitesi ?erezler kullan?r. Burada kalarak ?erezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

BASIN BÜLTEN?

ABB, E-otobüslerle sürdürülebilir toplu ta??maya yön veriyor

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB, Çin Uluslararas? Endüstri Fuar?'nda ak?ll? üretim ve sa?l?k hizmetlerini h?zland?rmak için çözümlerini sunuyor

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB, PixelPaint ile özelle?tirilmi? otomotiv boyama uygulamalar?n?n gelece?ini ortaya ç?kar?yor

Daha fazla bilgi
TEKNOLOJ?

Veri Merkezi Çözümleri Serisi

Daha fazla bilgi
ONLINE TOPLANTI

ABB Robotik bölümü uzmanlar?m?z ile online toplant? için yerinizi ay?rt?n

Randevu kay?t için

Öne Ç?kan Haberler

ABB Hakk?nda

ABB, endüstriyel dijitalle?menin gelece?ini yazmak ve de?er yaratmak için kamu, sanayi, ula??m ve altyap? sektöründeki mü?terileri ile yak?n i?birli?i içerisinde çal??an öncü bir teknoloji lideridir.

ABB ??kollar?m?z

ABB Türkiye Hakk?nda

ABB Grubu Türkiye’nin en önemli elektrifikasyon projelerinde ve sanayi tesislerinde ba?rol üstlenmi?tir. ABB Türkiye ?stanbul, Kocaeli, Ankara, ?zmir, Bursa ve Adana’da bulunan yerel üretim tesisleri ve ofis alan?nda yakla??k 600 çal??an? ile 70’den fazla ülkeye ihracat yapmaktad?r. 1965’ten bu yana Dünya’da yakla??k 50 ülkede ABB Türkiye’den tedarik edilmi? binlerce ürün yüksek performans ve güvenilir, kesintisiz enerji sa?lamaktad?r.

Popüler Sayfalar

女员工的滋味